BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
(BEP)

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
MADDE 69:
(1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir ?

Neleri İçerir

a) Uzun ve kısa ve dönemli amaçlarını,
b) Destek eğitim hizmeti
c) Yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,
ç) Ortam
d) Davranış problemleri
e)Kişisel bilgileri içerir.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ KİMLERDEN OLUŞUR
(1) BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.
(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;
a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
b) Bir rehber öğretmen,
c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,
ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,
d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
e) Öğrencinin velisi,
f) Öğrenci,
olmak üzere bu kişilerden oluşur.
(3) Gerektiğinde özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.
(4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ BAŞKANI VE GÖREVLERİ
MADDE 73 :
(1) Birimin başkanı ve görevleri şunlardır:

a) BEP geliştirme birimini oluşturmak.
b) Üyelerin katılımını sağlamak.
c) Kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak.
ç) Araç-gereç sağlanmasında özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak.

SINIF ÖĞRETMENİ

a) BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak.
b Uygulamak ve değerlendirmek.
c) Öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.
d) Cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler almak.
e) Bire bir eğitim yapmak.

REHBER ÖĞRETMEN

a) Aile eğitimi hizmetlerini planlamak ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
b) Formlar hazırlanmasında iş birliği yapmak.
c) İş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.
ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iş birliği yapmak.

AİLE
Aile; bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin bir üyesi olarak,
Çocuğu için, bireysel eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimlerini ileterek,
Çocuğu ile ilgili plânlarını belirterek,
Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılarak
Gerektiğinde araç-gereç desteği sağlayarak
Çocuğu için plânlanan eğitim hizmetlerine aktif olarak katılmış olur.

KİMLERE BEP?
Özel eğitime ihtiyacı olan birey için eğitsel bir yol haritasıdır.
Eğer öğrencinin;
a. Özel eğitim gereksinimi varsa,
b. Eğitimsel performansı olumsuz etkileniyorsa,
c. Destek eğitimine gereksinim duyuluyorsa,

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ihtiyacı var demektir.

BEP’İN YARARLARI

Çocuğun yapabilecekleri betimlenir.
Çocuğa uygun eğitim hizmetleri sunulur.
Çocuğun engelinden kaynaklanan farklı gereksinimleri belirlenir.
Çocuğun öğrenmesi izlenir.
Çocuğun eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler, alınacak kararlar hakkında aile ve okul personeline eşit söz hakkı sağlar.
Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesini sağlar.

HAZIRLAYACAĞINIZ BEP’ TE NELER OLMALI?

Bireyin işlevde bulunma düzeyi (performansı)
Uzun dönemli amaç
Kısa dönemli amaç
Araç gereçler
Yöntem ve teknikler
Zaman ve ortam
Değerlendirme

BEP GELİŞTİRME BİRİMİ TOPLANTISI
Öğrenci odaklıdır.

Karar verme sürecinin paylaşılmasıdır.

Sorunlara çözüm üretmeyi hedefler.

Tüm üyeler için rahat ve çekici bir ortamdır.

Herkesin bakış açısına ve görüşüne değer veren bir birlikteliktir.

Öğrencinin geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklaşımdır.

BİRİM BAŞKANININ SORMASI GEREKEN SORULAR
Üyeler bilgilendirildi mi?
İzin ve onaylar
Yazılı dökümanlar
Gereksinim ve hedefler
Belge ve yazışmalar
Yöneltme raporları

BEP; İLK TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantının amacı
Daha önce BEP uygulanmışsa; bunun değerlendirilmesi
Performansının değerlendirilmesi
Uzun ve kısa dönemli amaçların geliştirilmesi
Destek hizmetlerin belirlenmesi
Sorumlulukların belirlenmesi
Kararların ve tartışmaların kaydedilmesi
Sonraki BEP gündemine ilişkin öneriler

ETKİLİ BEP İÇİN ÖNERİLER
1.Bireyi ve aileyi sürece katın!
2. Kullanımı kolay bir format geliştirin!
3. BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin!
4. BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın!
5. BEP yazarken kısa, öz ifadeler kullanın!
6. Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun!
7. Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiz bir BEP dosyası hazırlayın!

Bep İçin Bizim önerilerimiz
Öğrenci hakkında gelen bütün evrakları okuyunuz.
Yöneltme raporunu hazırlayan ekipten bilgi alınız.
Varsa sizden önceki öğretmeninden öğrenci hakkında bilgi alınız.
Çocuğun gelişim ve eğitsel öyküsünü bir bilgi formuna dönüştürün.
Çocuğu ailesinin nasıl değerlendirdiğini ve beklentilerini öğrenin.
Çocuğun eğitsel performansını alınız.
Aldığınız performansa göre amaç ve davranışlar seçiniz.

Amaç ve davranışların çocuğun başarabileceği ve hayatında kullanabileceği beceriler olmasına dikkat edin.
Yine ünitelerde ünitenin amaç ve davranışlarını alırken çocuğun hazır bulunuşluk düzeyini göz önünde bulundurun.
Planlama yaparken sık tekrar ilkesini unutmayınız.
Belirlediğiniz amacın bütün davranışlarını öğrenci gerçekleştiremeyebilir, moralinizi bozmayın. Belirlediğiniz amaç ve davranışları çocuk gerçekleştiremiyorsa amaç ve davranışlarınızı basamak basamak basitleştirin.
Sıkı bir öğretmen- veli işbirliğini sağlayın.
Aralıklı değerlendirmeler yaparak programınıza yön verin.

ÖĞRETMEK ACIMAKTAN DAHA FAZİLETLİDİR.

BEP VE DEĞERLENDİRME
BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır ve BEP’ in amaçları doğrultusunda, bireydeki ilerlemeyi değerlendirir.
Bu değerlendirmeye göre, ilerleme kaydedilmişse BEP’in sonraki amaçları belirlenir. Öngörülen süre içerisinde bireyselleştirilmiş eğitim programının uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir.
İlerlemeyi engelleyen nedenler:
1.Öğrenciden kaynaklanan nedenler:
2.Öğretim ile ilgili nedenler:
3.Ortamdan kaynaklanan nedenler:
4.Anne-babadan kaynaklanan nedenler:
5.BEP geliştirme birimi ile ilgili nedenler:
6.Eğitim personeli ile ilgili nedenler:

DEĞERLENDİRME: Değerlendirme için ölçmeler her amacın öğretiminden sorumlu kişi tarafından, öğretmen yapımı testlerle yapılacaktır. Sonuçlar aşağıdaki tabloya işlenecektir.
Hizmet yeri ve süresi
Gelişim alanı
Başarıldı
Gelişme var
Başarılamadı
Yorum
Ana sınıfı
Eylül
Haziran
Motor Beceriler
Ana sınıfı
Eylül
Haziran
Bilişsel Beceriler
Ana sınıfı
Eylül
Haziran
Sosyal Beceriler
Ana sınıfı
Eylül
Haziran
Problem Davranışlar
Ana sınıfı
Eylül
Haziran
Dil/iletişim Becerileri
BEP geliştirme ekibi: Adı Soyadı BEP’nl inceledim. Bu şekilde uygulanmasını onaylıyorum.
İmza Anne Adı Baba Adı
Okul yöneticisi: imza imza
Özel eğitim öğretmeni:
Sınıf öğretmeni:
Okul rehber öğretmeni:
Diğer uzmanlar:

BEP Nasıl Hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Aşamaları:
BEP süreci yedi temel aşamadan oluşur:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması,
2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi
3.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi
4.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması
5.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi
6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi
7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.

MADDE 24
Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.

Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.

Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.

Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir.

Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır.

İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.

Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.

Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

Bireyselleştirilmiş Eğitim slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!