DİSİPLİN HUKUKU

DİSİPLİN TANIMI

Kamu hizmeti ve görevlerinin sağlıklı, düzenli ve zamanında gereği gibi yürütülmesini ve yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklerin kamu görevlilerine ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde yada yurt dışında yerine getirilmesini öngören anlayışa “disiplin”,
Bu ödevleri yerine getirmeyenler ile uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara ve yasakladığı işleri yapanlara eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlara da “disiplin cezası”,
Denilmektedir.

DİSİPLİN SUÇLARI

-Devlet memurlarının kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu “görevlerin yapmaması” hali.

-Devlet memurlarının uymak zorunda olduğu “kurallara uyulmaması” hali.

-Devlet memurunca yapılması “yasaklanan eylemlerin yapılması” hali.

CEZA ve DİSİPLİN HUKUKUNDA SUÇ ve CEZA FARKLARI (1)
1- Ceza Hukuku suçları geneldir ve herkese uygulanırken, Disiplin Hukuku suçları sadece memurlara uygulanır.
2- Ceza Hukukunda “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi kesin kural iken, Disiplin Hukukunda kanunlar dışındaki düzenlemelerle de “disiplin suç ve cezası” belirlenebilmektedir.
3- Ceza Hukuku cezaları hürriyeti kısıtlayıcı nitelikte iken, Disiplin Hukuku cezalarında bu nitelik yoktur.
4- Ceza Hukukunda kıyas yoluyla suç ve ceza oluşturulması mümkün değilken, Disiplin Hukukunda kıyas mümkündür.

CEZA ve DİSİPLİN HUKUKUNDA SUÇ ve CEZA FARKLARI (2)
5- Ceza Hukuku suç ve cezaları ile kamu düzeni, Disiplin Hukuku suç ve cezaları ile kurum düzeninin korunması amaçlanmıştır.
6- Ceza Hukukunda hakim, Disiplin Hukukunda idari mercilerce cezalandırma yapılır.
7- Ceza Hukukunda kasıt ve taksir dikkate alınırken, Disiplin Hukukunda genel olarak dikkate alınmaz.
8- Ceza Hukukunda bazı suçların takibi şikayete bağlı iken, Disiplin Hukukunda şikayetten vazgeçmenin önemi yoktur.

CEZA ve DİSİPLİN HUKUKUNDA SUÇ ve CEZA BENZERLİKLER
1- Ceza ve Disiplin Hukuku cezaları şahsidir.
2- Ceza ve Disiplin Hukukunda yapılacak düzenlemeler geçmişe yönelik olamaz.
3- Ceza ve Disiplin Hukukunda yapılacak düzenlemelerde ilgililer hakkında lehe olan hükümler uygulanır.
4- Ceza ve Disiplin Hukukunda adil yargılama ve savunma hakkı önemlidir.
5-Ceza ve Disiplin Hukukunda aynı eylemden dolayı birden fazla ceza verilemez.
6- Ceza ve Disiplin Hukukunda zamanaşımı süreleri vardır.

DİSİPLİN CEZALARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda;
-Uyarma,
-Kınama,
-Aylıktan kesme,
-Kademe ilerlemesinin durdurulması,
-Devlet memurluğundan çıkarma,

Olmak üzere “5 çeşit disiplin cezası” öngörülmüştür.

DİSİPLİN CEZA TANIMLARI (1)
Uyarma
Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Kınama
Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Aylıktan kesme
Memurun brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

DİSİPLİN CEZA TANIMLARI (2)
Kademe ilerlemesinin durdurulması:
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1- 3 yıl durdurulmasıdır.

Devlet Memurluğundan çıkarma:
Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Bu cezaları gerektiren eylemler, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılmıştır.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI (1)

Disiplin Soruşturmalarının Niteliği
-Disiplin soruşturmalarında uyulacak usul ve esasları belirleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Disiplin soruşturmalarında uyulacak usul ve esaslar konusunda yargı kararları, kurum yönergeleri, makaleler ve muhakkiklerin uygulamaları ile genel kabul gören bir sistemin oluşturulmuştur.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI (2)

Disiplin Soruşturması Açma Yetkisi
-Disiplin soruşturmasına, disiplin cezası vermeye yetkili amirin emri ya da onayı ile başlanabilir.
-Yetkili amir, disiplin soruşturmasını bizzat yapabilir yada hakkında soruşturma yapılan memurun üstü yada eşiti düzeyinde soruşturmacı görevlendirerek de yaptırabilir.
-Disiplin cezası verebilmek için öncelikle disiplin soruşturması yapılması zorunludur.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI (3)
Disiplin Soruşturmasına Başlanılmasında Zamanaşımı
-Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren suçlarda 1 ay,
-Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren suçlarda 6 ay,
İçinde soruşturmaya başlanılmaması disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır.

-Bu süreler, yetkili amirin disiplin cezası verilmesini gerektiren eylemin işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren başlar.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI (4)
Disiplin Soruşturmasına Başlamak
-Bir “soruşturma planı” hazırlanmalıdır.
-Yeminli katip görevlendirilmelidir.
-Konu ile ilgili bilgi ve belgeler alınmalıdır.
-Muhbir yada müşteki dinlenmelidir.
-Hakkında soruşturması yapılan memur dinlenmelidir.
-Tanıklar dinlenir.
-Varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlanır.
-Raporlama yapılır.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI (5)

Memurun Savunma ve Diğer Hakları
-Usulüne uygun savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.
-Devlet memurluğundan çıkarma cezalarında, memur özlük dosyası hariç soruşturma evrakını inceleyebilir, tanık dinletebilir, disiplin kurulunda yazılı yada sözlü olarak kendisi veya vekili ile savunma yapabilir.
-Soruşturmacı tarafından savunma alınabilir.
-Savunma vermemek iddianın kabul edildiği anlamına gelmez.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI (6)
Disiplin Soruşturması Raporları
-Başlangıç
-İddia
-Soruşturma Kapsamı Dışında Bırakılan Konu ve Nedenleri
-Muhbir yada Müştekiler
-Hakkında Soruşturma Yapılanlar
-Soruşturma Konusu
-İfadeler
-Hakkında Soruşturma Yapılanların Savunmalar
-İnceleme ve Tahlil
-Sonuç

CEZA VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN AMİR VE KURULLARI
Disiplin Amir ve Kurulları
-Uyarma, kınama, aylıktan kesim cezaları “disiplin amirleri”,
-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra “atamaya yetkili amirler” ile il disiplin kurulu kararına dayanan hallerde “valiler”,
-Devlet memurluğundan çıkarma cezası, disiplin amirlerinin bu yöndeki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun “yüksek disiplin kurulu”,

DİSİPLİN AMİRLERİ
Disiplin Amirleri
-Disiplin Amirleri, 1982 tarihli “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca tüm kurumlarda çıkarılan özel yönetmeliklerle belirlenmiştir.
-Başbakan ve bakanlar başında bulundukları başbakanlık ve bakanlık teşkilatındaki her derecede tüm amir ve memurların,
– Bunlara bağlı kuruluşlarda en üst idare amiri,
– İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar,
– Bölge kuruluşlarında bölge müdürleri,
– Belediyelerde belediye başkanları,
“En üst” disiplin amiridirler.

DİSİPLİN AMİRİ YETKİLERİ
Disiplin Amirleri ve Yetkileri
-Disiplin soruşturması açmak yada açtırmak,
-Disiplin soruşturması yapmak yada yaptırmak,
-Uyarma, kınama, aylıktan kesim cezası vermek,
-Kurul kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir ve vali sıfatıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermek,
-Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunca red edilen kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezaları yerine 15 gün içinde başka bir ceza vermek.
Yetkilerine sahiptirler.

DİSİPLİN AMİRİ TAKDİR HAKLARI
Disiplin Amirlerinin üç çeşit “takdir hakkı” bulunmaktadır.
-Birincisi, kanunun disiplin suçu saydığı eylemler yanında “…disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir…” yönündeki hükmün sağladığı takdir hakkı,
-İkincisi, aylıktan kesme cezalarında alt ve üst sınırlar arasında uygulama yapabilme hakkı,
-Üçüncüsü, disiplin kurullarının önerilen cezayı red etmesi halinde atamaya yetkili amirler olarak 15 gün içinde başka bir ceza vermekte serbest oldukları hakkı,

ATAMAYA YETKİLİ AMİRLER
Atamaya Yetkili Amirler ve Yetkileri
-Atamaya yetkili amirler, her kurumun teşkilat kanunlarında belirtilmiştir.
-5442 sayılı Kanuna göre, il idare şube başkanı inhası ile atanan memurlar için vali ve ilçe şube başkanı inhası ile atanan memurlar için kaymakam, atamaya yetkili amirlerdir.
-Atamaya yetkili amirler,
-Disiplin kurulu kararı alındıktan sonra kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,
-Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasının disiplin yada yüksek disiplin kurulunca red edilmesi halinde başka bir ceza,
Vermeye yetkilidirler.

DİSİPLİN KURULLARI (1)
Disiplin Kurulları
-Kurum merkezlerinde ve büyükşehir belediyelerinde “yüksek disiplin kurulu”,
-Kurum merkezlerinde “disiplin kurulu”,
-Her ilde “il disiplin kurulu”,
-Bölge kuruluşları merkezlerinde “bölge disiplin kurulu”,
-İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde “il milli eğitim gençlik ve spor disiplin kurulu”,
-İl özel idarelerinde “il özel idaresi disiplin kurulu”,
-Belediyelerde “belediye disiplin kurulu”,
-Mahalli idare birliklerinde “birlik disiplin kurulu”,
-3201 sayılı Kanun uyarınca “il polis disiplin kurulu”,

DİSİPLİN KURULLARI (2)
Disiplin Kurullarının Oluşumu
-Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşlarındaki Yüksek Disiplin Kurulları ile Merkez Disiplin Kurulları, bir başkan ve dört üyeden oluşurlar. Ayrıca 2005 yılında yapılan değişiklikle bu kurullara, memurun üye olduğu sendikanın temsilcisi de üye olarak katılırlar.
-Diğer disiplin kurullarının üye sayıları ile üyelerin görev ünvanları farklılık gösterir.
-Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, disiplin kurullarda görevlendirilemezler.
– Kurulların başkan ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilebilirler.

DİSİPLİN KURULLARI (3)
Disiplin Kurullarının Görev Alanları
-Devlet memurluğundan çıkarma cezası “Yüksek Disiplin Kurulu”,
-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası “Merkez, İl Disiplin, İl Milli Eğitim, Bölge, Belediye, İl Özel İdaresi ve Birlik Disiplin Kurulları” kararına dayanarak atamaya yetkili amirler yada valiler,
– İlde görevli polisler, bekçileri ve atanması il makamına ait diğer personelin bütün disiplin cezaları ile komiser muavini, komiser ve baş komiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları “İl Polis Disiplin Kurulunca”,
Verilir.

DİSİPLİN KURULLARI (4)
Disiplin Kurullarının Yetkileri
Madde 135 –Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama .aylıktan kesme ve Kademe İlerlemesinin durdurulması cezalarına karşı yapılan itirazları inceler.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
-“Yüksek Disiplin Kurulları” özlük dosyası ve diğer evrakları incelemeye, kuruluşlardan bilgi almaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapma yetkilerine de sahiptir.

DİSİPLİN KURULLARI (5)
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

KARAR SÜRELERİ
-Disiplin Amirleri, uyarma, kınama, aylıktan kesim cezalarını soruşturmanın tamamlanmasında itibaren 15 gün içinde,
-Disiplin Kurulları, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin dosyayı aldıkları ya da uyarma,kınama ve Aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları 30 gün içinde,
-Yüksek Disiplin Kurulları, Devlet memurluktan çıkarma cezasını ilişkin kararını dosyayı aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde verir.
– Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır.

AĞIRLAŞTIRAN NEDENLER
-Özel tekerrür, bir eylemi nedeniyle disiplin cezası alan memurun, cezanın sicilden silinmesi için geçmesi gereken süre içinde “aynı eylemi” tekrarlaması halinde bir üst disiplin cezası uygulanması durumudur.
-Genel tekerrür, aynı derecede bir disiplin cezasını gerektiren ayrı eylemlerin söz konusu olması halinde “üçüncü uygulamada”, bir üst cezanın uygulanması durumudur.
-Kadro derecesinin son kademesindekilerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında tekerrür, gelebileceği derecenin son kademesinde bulunanların kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren ilk eyleminde aylıktan kesme, ikincisinde Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanır.

HAFİFLETEN NEDENLER

-657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde, “geçmiş hizmetlerinde çalışmaları olumlu olan ve iyi yada çok iyi derecede sicil almış olan memurlara” verilecek disiplin cezalarında, bir derece hafif cezanın uygulanabilecektir.
-Alt ceza uygulamasında, yetkili amirlere takdir hakkı tanınmıştır.
-Yetkili amir alt cezayı uygulamadığı hallerde gerekçesini belirtmek zorundadır.
-Bu gerekçe idari yargıda dava konusu yapılabilmektedir.

CEZANIN DÜŞMESİ (1)
Belli hallerde nedeniyle disiplin cezasının düşmesi
– Soruşturmanın tamamlanması yada verilen cezanın tebliğ edilmesinden önce memurun ölmesi,
– Soruşturmanın tamamlanması yada verilen cezanın tebliğ edilmesinden önce mevzuatta, memur lehine bir düzenleme yapılması,
– Disiplin affı kanunu çıkarılması,

Hallerinde düşmektedir.

CEZANIN DÜŞMESİ (2)
Zamanaşımı nedeniyle disiplin cezasının düşmesi
Disiplin cezalarına ilişkin iki tür zamanaşımı vardır.
-Disiplin soruşturması açma zamanaşımı.
-Disiplin cezası verme zamanaşımı.
Bu sürelere uyulmadan disiplin soruşturması açılması yada disiplin cezası verilmesi hukuka aykırıdır.
Bir disiplin cezasının idari yargı tarafından yeniden işlem tesisini gerektirecek şekilde iptali halinde, zamanaşımı süresi işletilemez.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir

CEZANIN UYGULANMASI
Uygulama
-Disiplin cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren derhal uygulamaya konur.
-Disiplin cezalarına itiraz edilmesi yada edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.
-Aylıktan kesme cezası, brüt aylığın 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmak suretiyle cezanın tebliğini takip eden ilk ay maaşından kesinti yapılarak uygulanır.

CEZANIN ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ

-Uyarma ve kınama cezasının uygulanmasından itibaren 5, -Aylıktan kesim ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında ise 10 yıl geçtikten sonra yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesi istenebilir.
-Kademe ilerlemesi cezasının özlük dosyasından silinmesinde, ayrıca disiplin kurulu görüşü alınır.

DİSİPLİN-CEZA SORUŞTURMASI
Disiplin ve ceza soruşturması ilişkisi
657 sayılı Kanunun 131 inci maddesi uyarınca;
-Bir eylemi nedeniyle memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez,
-Memurun ceza kanununa göre mahkum olması yada olmaması hallerinin disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

ÖZEL VE GENEL KANUNLAR
657 sayılı Kanun ile Özel Kanun İlişkisi
-Kamu görevlilerine yönelik disiplin hükümleri içeren genel kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur.
-Bu Kanunun 125/6. fıkrasında, “…özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır…” hükmü,
-Bu Kanunun 126/4. fıkrasında, “…özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır…” hükmü ile istisnalar getirilmiştir. .
– “1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu”, “3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu” ve “1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunu” özel kanunlara örnektir.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Görevden Uzaklaştırma Yetkisi ve Süreleri
-Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
– Görevden uzaklaştırma kararı;Atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar tarafından alınabilmektedir.
-Disiplin soruşturması nedeniyle uygulanan görevden uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir.
-Ceza kovuşturması nedeniyle uygulanan görevden uzaklaştırma, her 2 ayda bir incelenerek tekrar karara bağlanır.

BAZI KARARLAR (1)
-Disiplin soruşturması açılmadan, disiplin cezası verilemez.
-Soruşturmacının yetkili makam tarafından görevlendirilmiş olması gerekir.
-Disiplin suçu ile verilen disiplin cezası arasında adil bir denge bulunmalıdır.
-Memuriyete girmeden önceki bir eylem nedeniyle disiplin cezası verilemez.
-Memuriyet görevinden ayrılmış olsa dahi, memuriyet görevi sırasında işlenen suç için disiplin cezası uygulanır.

BAZI KARARLAR (2)
-Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilemez.
-Verilen disiplin cezaları geri alınamaz.
-Disiplin cezasına konu eylemin vuku bulduğu tarihteki mevzuat uygulanır.
-Disiplin cezalarında, özel yasalardaki düzenleme genel düzenlemeden önce gelir.
-Tekerrürde verilecek ceza, ancak ilk cezanın bir ağırı olabilir.
-Aynı fiili birden fazla tekerrür eden görevliye ancak bir üst ceza verilir, fiilin her tekrarında daha üst cezaların verilmesi mümkün değildir.

BAZI KARARLAR (3)
-Geçmiş hizmetleri ve sicilleri olumlu olan memurlar için bir alt ceza verilir.
-Geçmiş sicilleri iyi olan kamu görevlisine, bu hafifletici neden tartışılmadan ve değerlendirilmeden alt ceza verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.
-Disiplin amirleri, soruşturmacılar tarafından önerilen cezayı aynen kabul etmek zorunda değillerdir.
-Zamanaşımı dolmadan verilen bir disiplin cezasının, idari yargı tarafından yeniden işlem tesis etmek üzere bozulması halinde zamanaşımı süresi işlemez.

BAZI KARARLAR (4)
-Disiplin amir ve kurullarına karar vermek için tanınan süreler, idarenin iç işleyişi ile ilgili olması nedeniyle bu süreler geçtikten sonra da ceza verilebilir.
-Zimmet suçu yargı kararı ile kesinleşen görevlinin af nedeniyle davası ortadan kalksa dahi, Devlet memurluğundan çıkarılması kararı hukuka uygundur.
-İlk ve orta öğretim kurumlarında müdür ve öğretmen olanlarla ilköğretim müfettişleri hakkında, disiplin yönünden 657 sayılı Kanun değil 1702 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

BAZI KARARLAR (5)
-Disiplin cezasını doğuran eylemin meydana geldiği tarihten sonra yürürlüğe giren ve aleyhe olan taşıyan mevzuat hükümleri uygulanmaz.
-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılanlardan dışında kalan bir eylem için yüz kızartıcı suç tanımlaması yapılarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilemez.
-İl disiplin kurulu kararına karşı şikayetçi dava açamaz, dava açma hakkı memura ve yetkili amirine aittir.

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

BAŞLANGIÇ :(Bu bölüme, soruşturma başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.)

MUHBİR VE MÜŞTEKİ :(Bu bölüme, varsa muhbir ya da müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.)

İDDİA :(Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen iddia yazılmalıdır.)

OLAYIN ÖĞRENİLME TARİHİ :(Bu bölüme, hakkında soruşturma yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır.)

OLAY YERİ VE TARİHİ :(Bu bölüme, suçun işlendiği yer ve tarihi yazılmalıdır.)

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILANLAR:(Bu bölüme, hakkında soruşturma yapılanların açık kimlikleri ile suç tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır.)

SORUŞTURMA KONUSU:(Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından disiplin soruşturması yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları ( hukuki açıklaması) yazılmalıdır.
İFADELER:(Bu bölüme, hakkında soruşturma yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır.)
DİĞER İFADELER:(Bu bölüme, Şikayetçi,tanık vb. kişilerin ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır.)
İNCELEME VE TAHLİL:(Bu bölüme, soruşturma sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır.)
SONUÇ : Konunun İnceleme ve tahlil bölümünden de anlaşılacağı üzere;
Bu bölümde kişi ve konuları ayrı ayrı ele alınarak, yetkili organca verilecek karara esas olmak üzere, fail, fiil, yeri ve tarihi, yasal dayanağı ile birlikte cezai müeyyideler ile diğer öneriler tüm unsurlarıyla açıkça belirtilecektir.
DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 657 DMK’nun 125-…./….. nedeni ile ……… Cezası verilmesine,
İDARİ YÖNDEN: ……….( Görev yerinin değiştirilmesi önerilebilir)
Soruşturma sonucunda fiile uygun ceza önerilecek, fiil sabit görülmüyorsa işlem yapılmasına gerek olmadığı vb. teklifler getirilir.
Netice ve kanaatine varılarak, tarafımdan düzenlenen işbu “Disiplin Soruşturma Raporu” ilişik listesindeki ekleriyle birlikte, 2 nüsha halinde ……….. Makamına sunulmuştur…./…/….

Adı Soyadı :……………………
Ünvanı ……………………..
Disiplin Soruşturma Görevlisi

DİSİPLİN HUKUKU slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!