1
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

MEKB
2
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE NEDİR?
2

MEKB
3
SÖZLÜK KARŞILIKLARI;
 Eğitim :
1. Bireyin geliştirdiği yetenekler ve tutumlar içinde yaşadığı toplumdaki olumlu değerler ve diğer davranış biçimlerinin etkisiyle oluşan süreçlerin tümü. 
2. Bireyde istenen olumlu  davranış değişikliği.

Toplam :
1. Toplamak işi. 
2. Sayıları ve nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi.
3

MEKB
4

Kalite : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği,
Yönetim : Çekip çevirmek, idare etmek, düzene sokmak yada bir işi yürütmek.

Yukarıdaki sözcüklerin sözlük anlamlarını yan yana getirip bir ortak anlam kazandırdığımızda;
4

MEKB
5

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi :
Bireylerin istenilen nitelikte davranış değişikliğini yaratabilmelerini sağlama, ortaya çıkarma ve onları istenilen yönde düzene sokma, yönlendirme sistemi diyebiliriz.
5

MEKB
6
ilk kalite uzmanları, Deming, Juran ve Feigenbaum tarafından ortaya atılmıştır. Bu uzmanlar, aralarında yer yer farklı yaklaşımlar olmasına rağmen, temelde aynı fikir ve ilkeleri ileri sürmektedirler. Kalite ile ilgili söylemleri dikkate almalıyız.
6

MEKB
7
Eğitimde Kalite nedir?
Kalite, koşullara
Kalite, öğrencilerin ihtiyaçlarıdır.
Kalite, amaçlara uygunluktur.
Kalite, sürekli başarı demektir.
Kalite, geliştirilen bir programın eksikliğini bulmak değil, onu eksiksiz oluşturmaktır.
Kalite ölçülebilir.
Kalite, kullanıma uygunluktur.

7

MEKB
8
Kalite Önemlidir :  Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerini oluşturur, hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar.

Kalite, Öğrencinin, Öğretmenin, Yöneticinin ve hizmetlinin Tatminidir :  Eğitim hizmetinin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın verdiği memnunluktur.

8

MEKB
9
Kalite Verimliliktir :  İşlerini iyi yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir.

Kalite Etkili Olmaktır :  İşleri en kısa sürede ve doğru yapmaktır.

Kalite Bir Programa Uymaktır :  İşleri zamanında yapmaktır.
9

MEKB
10

Kalite Bir Süreçtir :  Süregelen bir gelişmeyi kapsar.

Kalite Bir Yatırımdır : Uzun dönemde bir işi ilk defada doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.

10

MEKB
11
Hedeflenen Kalite Güvencesi ile sağlanan faydalar:
Eğitim seviyesinin kalitesi artar.
Kalitede süreklilik sağlanır.
Okulların verimliliği artar.
Daha iyi rekabet olanağı
Etkinlik artar.
Malzeme tasarrufu sağlanır.
 Uygunsuzluk maliyeti iyileştirilir.
11

MEKB
12

Maliyetlerde azalma görülür.
Başarı artar.
Öğrenci ve öğretmen memnun edilir.
Öğrenci, öğretmen ve yan tedarikçiler ile sıkı bir işbirliği sağlanır.
Hizmet alanların güven kaybı azalır.
Hizmet alanların kaybı azalır.
Rekabet gücü artar.
12

MEKB
13
Okullar,öğretmenler ve hizmetliler arasında insan ilişkileri geliştirilerek, iletişimin artması sağlanır.
Bölümler arası koordinasyon güçlenir.
Takım ruhu ile çalışmaları geliştirilir.
İstatistiksel tekniklerin kullanımı ile ürün ve proseslerin güvenliği sağlanır.
Uygulanan eğitimler sonucu nitelikli personel gücü artar.
Sorular zamanında ve oluşmadan önlenir.
13

MEKB
14
Motivasyon artar, çalışanların moralleri yükselir ve böylece huzurlu bir okul ortamı sağlanır.
Eğitim politikası olumlu yönde gelişir ve herkes aynı lisanı konuşur.
Kaliteye bağlılık ve sahiplenme artar.
Eğitim Bakanlığı kaynakları en iyi şekilde kullanılır.
Hedef ve Amaç birliği sağlanır.
Yerinde zamanında karar alma mekanizması işletilir.
Etkin bir yöntem sağlanır.
14

MEKB
15
Toplam Kalite Yönetimi, çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde, çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, okulu etkileyen unsurları dengede tutan, değişime açık, okul içerisinde öğretmen, öğrenci ve personel arasında ahengi sağlayan, iyi ilişkiler kuran, demokratik, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim felsefesidir.
15

MEKB
16
TKY’nin  temeli
“sürekli geliştirme”ye dayalıdır. Sürekli geliştirme=KAIZEN
 Japonların KAIZEN kelimesi ile ifade etmek istedikleri sürekli geliştirmede amaç, belli bir standartı tutturmak değil seviyeyi -o seviye ne olursa olsun- sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir.
KAI = Değişim
ZEN = Daha iyi anlamındadır.
16

MEKB
17
TKY anlayışı ile gelişmeler:
Çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirmek,
Eğitim çalışanlarının sürekli eğitimi ile niteliklerini yükseltmek,
Eğitim hizmetinden yararlananların memnuniyetini sağlamak,
Problemlerin çözümünde ve eğitim yönetiminde karar alma süreçlerine ilgililerin katılımını gerçekleştirmek,
Aynı zamanda karar almada veri kullanmayı yaygın hale getirerek verilerle yönetim anlayışını hakim kılmak.
17

MEKB
18
TKY’nin eğitime uygulanması sonucu; öğretmen üzerindeki değişimi,
Okul yöneticisinin TKY kavramını benimsemesiyle mümkün olabilir.
sınıf ortamında da belirli oranda değişmeler yaşanacaktır .
öğrenci ile öğretmen arasındaki resmi ilişki yerine
öğrenci ile diyalog kuran,
öğrenci üzerine odaklaşan,
ona rehberlik eden,

18

MEKB
19
eleştiren değil yol gösteren,
öğrenci ile koordineli çalışan,
bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan,
bilgiyi sınıf içerisinde değil, dış ortamlarda da arayan,
bilim ve teknolojideki değişmeleri takip eden,
öğrencileri araştırmaya iten,
öğrencinin her türlü ihtiyacını bilen,
19

MEKB
20
başarısızlığı yargılayan değil, nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir,
Öğrencinin ilgi alanı,becerisi ve yeteneği doğrultusunda eğitim alma ortamı hazırlanır.
20

MEKB
21
TKY’nin eğitime uygulanması sonucu; öğrenci üzerindeki değişimi,
öğrenci artık derslerde sıkılmayacaktır, düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek.
araştırma ve incelemeye yönelecektir.
Eğitim olgusunu sadece okulda değil, okul dışı yapılacak aktivitelerle kendini sürekli geliştirebilecek.

21

MEKB
22
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1. Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi, 2. Belirlenen hedefe ilk seferde ulaşılması, 3. Hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi, 4. Gelişmeleri takip etmenin ilke edinilmesi, 5. Nitelikli eğitime önem verilmesi, 6. Etkin bir iletişim ağının kurulması, 7. Yönetimde takım çalışmasına önem verilmesi, 8. Yönetimde motivasyonun sağlanması, 9. Demokratik bir yönetim sisteminin kurulması.
22

MEKB
23
                                                            Toplam Kalite Yönetimi (Özellikleri)
Temel ilgi alanı niteliktir.
Bir rehberlik sistemi yada yasalarla düzenlenen bir genel bir düşünce vardır.
 Kalite ölçülendirilir.
 Kalite ödüllendirilir.
 Kaliteyi yakalamak için eğitimin tüm çalışanları eğitilir.
En önce, en iyisine ulaşmaya çalışılır.
 Daha küçük birimler halinde çalışan okul daha iyidir.
 Sürekli teşvik vardır.
 Herkesin bu konuda bir rolü vardır.
 Kalite arttıkça maliyet düşer.
23

MEKB
24

Bir Yaklaşım Olarak Kalite Yönetimi 

Sistematik,
Sürekli, devirsel,
Okulun güvenliği ve iyileştirilmesine yönelik,
Öğrenci merkezli,
Emek örgütü olarak okul merkezli.
24

MEKB
25
Yönetim Yaklaşımları Klasik Kalite
Hata bulmaya dayalı anlayış  

Problem olunca çözüm geliştirme 

Statükoyu korumak ve gerekli oldukça iyileştirmek  
 
Sonuç odaklı                               
Önlemeye dayalı anlayış

Olası sorunlar yönünden çözüm ve yenilik
Sürekli iyileştirme ve gelişme

Yapı-süreç-sonuç olarak sistem odaklı
KALİTE

YENİLİK

GELİŞME

DÜŞÜNÜŞ
          
25

MEKB
26
Bireye dayalı 

Cezalandırma ile

Otokrat patron yönetici 

Gerekli oldukça                                         
Gözlem ve
tecrübeye dayalı 

Kar odaklı                                                   
Mali  kaynak                                              
Takım çalışması

Ödüllendirmeye dayalı

Lider, yönlendiren yönetici

Sürekli

Veri-bilgi-öneri ile karar alma

Öğrenci

Bilgi-İnsan 
ÇALIŞMA ŞEKLİ    
MOTİVASYON   

YÖNETİCİ

EĞİTİM

KARAR ALMA

ODAK                 

KAYNAK
26

MEKB
27
Maliyet avantajı                                      
Teknolojik  buluşlar  
    
Tamimat, onay ve denetim 

Dikey, hiyerarşik                                             
Zaman, kalite ve yenilik
 
Süreklilik
 

Yetkilendirme

Yatay  Zaman
REKABET   

 

GELİŞME  

YÖNETİM

ORGANİZASYON
27

MEKB
28
TKY’nin bir örgütte başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gereken temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir
1. Öğrenci odaklılık, 2. Önleyici Yaklaşım>etkin PDR eğitimi, 3. Grup Çalışması >öğr.,öğ sınıf içi-dışı etkinlikleri, 4. İstatistik ve Analizden Yararlanma>ölçme ve değerlendirme birimi,mevcut durum ve hedef belirleme,
28

MEKB
29
5. Çalışanların Eğitimi >hizmet içi eğitim, 6. Üst Yönetimin Liderliği >eğitim bakanlığının yeniden yapılanması sonucu, 7. Tedarikçilerle İşbirliği >dıştan destek ve gönüllü kayılıkcılık, 8. Sürekli Gelişme >iyinin daha iyisi için çalışma.

29

MEKB
30
TKY bünyesinde tüm çalışanların yukarıda belirtilen çalışmalara katılımını sağlamak için kullanılan en önemli araç “Kalite Çemberleri” dir.
KÇ, Örgütlerde aynı sahada çalışan, benzer işleri yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi işleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas olduğu, üye sayısının 5-9 kişi arasında değiştiği gruptur,

30

MEKB
31
Literatürde KÇ’lere ilişkin çeşitli isimlerle karşılaşmak mümkündür, Bunlara örnek olarak,
Kalite Kontrol Çemberleri
Kalite İyileştirme Çemberleri
Geliştirme Grupları
Kalite Geliştirme Ekipleri
31

MEKB
32
Kalite Çemberleri düşüncesinin özü;
1.Örgütün iyiye gitme ve gelişmesine katkıda bulunmak,
2.İnsana saygı duymak ve içinde yaşanmaya değer mutlu ve aydınlık bir çalışma ortamı yaratmak,
3.İnsan yeteneklerini tamamen harekete geçirmek ve farklı çözüm önerileri ve fikirler oluşturmak,

MEKB
33
4.Bireylerin kendi işleriyle ilgili kararlara katılımını sağlamak, işle ilgili problemlerin çözümünde bilgi ve yeteneklerinden faydalanmak,
5.İş ve iş süreçlerine ilişkin çalışma temposu ve zaman yönetimi,
6.Verimliliği yükseltmek,
7.Çalışanların karara katılımını sağlamak,
8.İletişimi (özellikle alt kademe ile yönetim arasında) sağlamak,

MEKB
34
9.Bireylerin sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek,
10.Çalışanların motivasyonlarını artırarak, işe ve iş yerlerine ilişkin tatmin düzeylerini yükseltmek,
11.Oluşabilecek hataları önleyerek daha kaliteli eğitim ile daha başarılı bireyler,
12.Eğitim alanında hizmet alan kişilerin beklentilerine en üst düzeyde karşılamak ve şikayetleri en aza indirmektir.

MEKB
35
Kalite Çemberi >Kalite Kültürü
Sürekli Geliştirme
Örgütün yaptığı her şeyi iyileştirmesidir.
Araştırma, yapılandırma ve sonuçların etkileşiminin bir uyarlanmış hali PUKÖ döngüsüdür.
Tüm yönetim faaliyetlerinin,
Planla, Uygula (yap),
Kontrol et (gözden geçir),
Önlem al (düzelt) sistemi
ile sürekli iyileştirilebileceğini öngörür.

MEKB
36
Sürekli gelişmenin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Örgütün tüm faaliyetlerinde bir canlılık
meydana gelir. 2. Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda
çalışması sağlanır. 3. Okullardaki idari kadro,okul denetleme jurulları
ve ders zümreleri kendi işlerini daha etkin ve
verimli biçimde yürütür. 4. Etkileşim içindeki birimlerin ortak sorunları,
en kısa yoldan ve kalıcı bir şekilde çözülür.
5. Üretim ve diğer rekabet unsurları, daha hızlı
bir gelişme gösterir.

MEKB
37
Toplam Kalite Yönetiminin uygulamak aşağıdaki hedefler belirlenmeli
Örgütler belirli bir seviyeyi tutturmak için değil, seviye ne olursa olsun, sürekli ve hızlı bir şekilde daha iyisini gerçekleştirilebilmelidirler. Sürekli gelişme ve iyileştirme esas alınmalıdır.

İhtiyaç ve beklentileri tam olarak belirlenmeli ve karşılanmalıdır.

MEKB
38
Bütün çalışanların en üst yöneticiden, en alttakine kadar, geleceğe dönük olarak yeni paylaşılan hedefleri ve vizyonu olmalıdır.

Bütün çalışanların toplam kaliteyi sağlama ve örgütün geleceğe dönük hedefleri gerçekleştirme konusunda, problem çözme, öneri geliştirme ve karar almada tam katılımı sağlanmalıdır.

MEKB
39
Üst yönetimin liderliğinde takım ruhu oluşturmalı ve işler takım halinde yapılmalıdır.
Toplam kaliteyi gerçekleştirebilmek için önce insan, yani bireyin kalitesinin yükseltilmesi gerekir. Toplam kalite yönetiminde “işin ilk seferinde doğru yapılması ve hata ortaya çıkmadan önlenmesi” çok önemlidir. Bunun için kişilere motivasyonlarını, bilgi ve becerilerini yükseltici eğitim verilmelidir.

MEKB
40
Sıfır hataya ulaşmanın hedeflenmesi, maliyetlerin azaltılması, ürün veya hizmet kalitesi yükseltilmelidir.
Toplam Kalite Yönetimini gerçekleştirecek ve yaşatacak organizasyon bilgi temelli bir organizasyondur. Bilgi organizasyonlarında kararlar ve faaliyetler somut bulgulara dayandırılmalıdır.

MEKB
41
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞINI BENİMSEYEREK, BUNU BİR YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ.
DAHA MUTLU VE
BAŞARILI YARINLAR İÇİN….

MEKB
42
KAYNAKÇA
Şimşek, Muhittin. (2000). Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri. İstanbul: Alfa Yayınları. Ünal, Semra. (1999). “Eğitim Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi Öğeleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Engeller”. Eğitim Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları. Yıl 5, Sayı. 19 (Yaz). .
Cafoğlu, Zuhal. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Avni Akyol Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları.

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!