Stratejik Plan
(Geleceğe Bakış)

Misyon Bildirimi

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Gerek görüldüğü takdirde daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.

Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
? Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
? Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.
? Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir.
? Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir.
? Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.
Misyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular
? Kuruluşun varoluş nedeni nedir?
? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
? Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?
Vizyon Bildirimi
Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, bir çok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.
Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir:
? İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.
? Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.
? Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker.
İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir:
? Kısa ve akılda kalıcıdır.
? İlham verici ve iddialıdır.
? Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.
Vizyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular
? Kuruluşun ideal geleceği nedir?
? Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor?
? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

Temel Değerler
Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve alışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır:
? Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.
? Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir.
? Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

Değerler üç temel alana ilişkin olabilir:
? Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler
? Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler
? Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler

Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular
? Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?
? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

AMAÇ HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

Geleceğe Bakış slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

1 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!