Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Nedir?
Sürekli devam eden doğal süreçlerde varolan enerji akışından elde edilen enerjidir.
Enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır.
Direkt kullanım:
güneş enerjisi ile çalışan aletler
jeotermal ısıtma
Endirekt kullanım:
rüzgar türbinleri
fotovoltaj pilleri

Başlıca Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Jeotermal Enerji
Biyo- Kütle Enerjisi
Hidrojen Enerjisi
Hidrolik Enerji
Dalga Enerjisi
Gel-Git ve Akıntı Enerjileri
Okyanus Enerjisi
Güneş Enerjisi
Güneş ışığından elde edilen enerji ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direkt olarak kullanılabilirken, fotovoltaik (PV) hücreler gibi özel düzenekler yardımıyla da elektriğe çevrilerek kullanılabilir.

REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) verilerine göre dünya çapında kurulu fotovoltaik hücre gücü 7.700 MW’ tır (2007).
120 m²’lik iyi yalıtılmış bir konutun:
– yıllık enerji ihtiyacı yaklaşık 12.500 kWh
– uygun iklim şartlarında yüzeyine düşen güneş
enerjisi miktarı ise yaklaşık 120.000 kWh’ dir.
Ancak güneş pilleri, bugün için yaklaşık %15’lik
. bir verime sahiptirler.

Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi, rüzgâr türbini adı verilen büyük pervaneli, yüksek kuleler aracılığıyla elektriğe dönüştürülür.
Rüzgar, elektrik üretiminin yanısıra hidrojen üretiminde de söz sahibi olabilir. Rüzgârdan elde edilecek elektrikle suyun elektroliz edilmesi sonucunda; su, oksijen ve hidrojen elementlerine ayrılarak çok ucuz bir yolla hidrojen elde edilmiş olacaktır.
Dünya üzerindeki rüzgâr türbinlerinin kurulu toplam gücü : 93.864 MW
Almanya – 22.247 MW kurulu güç
ABD – 16.818 MW kurulu güç
İspanya – 15. 145 MW kurulu güç
(GWEC – Ulusal Rüzgar Enerjisi Konseyi- 2007)
2010 yılında, rüzgar türbinleri tarafından üretilen enerji miktarının 150 GW’a ulaşması beklenmektedir. 2020 yılında ise dünya elektrik talebinin %12’sinin rüzgâr enerjisinden karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Jeotermal Enerji
Jeotermal yerkabuğunun
derinliklerinde birikmiş ısının
oluşturduğu sıcak su, buhar ve
gazlardır.
Jeotermal enerji, kaynağın
sıcaklığına bağlı olarak ısıtma
uygulamalarında kullanılabilir ya da
bu enerjiden elektrik üretiminde
yararlanılır.
Dünya genelinde 2007 yılındaki toplam üretim 9.700 MW’ a ulaşmıştır. 2010 yılı için 11 GW civarında bir üretim tahmin edilmektedir, 2050 yılı için hedeflenen rakam ise 140 GW civarındadır.

Biyo – Kütle Enerjisi
Biyo – enerji gaz toplama, gazlaştırma (katı maddeleri gaza dönüştürme), içten içe yanma, ve sindirme (yaş atıkları kullanarak) gibi teknolojilerden yararlanılarak bitkiler gibi organik maddeleri, başka maddelere, kimyasallara, yakıta ve enerjiye dönüştürerek kullanmaktır.
Günümüzde bazı biyo-kütle enerji türleri, sanayide etkin biçimde kullanılmaktadır; bunun dışında tohum, şeker ve sebze yağından ya da bunların karışımından elde edilmiş biyo yakıtların kullanıldığı otomobiller üretilmektedir.

Hidrojen Enerjisi
Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak; su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Şu anda çok pahalı olan bu üretim, su ve doğalgaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayrıştırılmasıyla yapılır.
Yakıt pilleri, yakıt olarak hidrojen ve havadan oksijen alarak elektrik üreten aletlerdir. Bunun sonucunda ise dışarıya sadece su ve sıcaklık vermektedirler.
Hidrojen 21. yüzyıla damgasını vuracak bir enerji taşıyıcısıdır.
Kolay ve güvenli olarak taşınabilir, taşınmasında çok az enerji kaybı olur.
Her yerde kullanılabilir, tükenmez ve temizdir.
Kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik enerjiye dönüştürülebilir.
Karbon içermez, ekonomik ve hafiftir.
Birçok ülkede hidrojen enerji araştırmaları yapılmaktadır. Şu anda bazı otomobiller hem benzin, hem de hidrojenin kullanıldığı hibrid (melez) yakıt yöntemiyle çalışmaktadır. Böylece açığa çıkan kirli havanın miktarı %30–40 oranında
azaltılabilmektedir.

Hidrolik Enerji
Su gücü ile üretilen enerjidir.
En iyi örnek barajlardır. Su toplama havzalarında toplanan yağmur suyu ya da eriyen kar suyu akar ve türbinleri döndürür, bu türbinlere bağlı olan jenaratörlerle elektrik üretir.
Günümüzde, potansiyel hidrolik enerji miktarının ancak üçte birinden faydalanılmaktadır. Bu oran dünya elektrik üretiminin % 17’ sine karşılık gelmektedir ve yenilenebilir enerjinin %69‘ unu oluşturmaktadır.
Türkiye’ de bugüne kadar 125 hidroelektrik santral işletmeye alınmıştır ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 11.643 MW’ tır.

Dalga Enerjisi
Okyanuslar ve denizler gibi büyük su kütlelerinde meydana gelen dalgaların enerjisinden yararlanılmaktadır.
Sahilleri güçlü rüzgarlara maruz kalan ülkeler, enerji ihtiyaçlarının %5 veya daha fazlasını dalga enerjisinden karşılayabilirler.
ABD Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre, dünyanın tüm sahillerinde oluşan dalga enerjisi toplandığında, 2 ilâ 3 milyon MW enerji açığa çıkmaktadır, ancak küresel ölçekte toplam enerji üretimine katkıları %1 mertebesindedir.

Gel – Git ve Akıntı Enerjisi
Gel – git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.
Gel – git enerjisini elektriğe dönüştürmek için yaygın olarak, uygun bulunan koyların ağzının bir barajla kapatılarak, gelen suyun tutulması; çekilme sonrasında da yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığı ile elektrik üretilmesi hedeflenir.
Deniz ve okyanuslardaki düzenli akıntıların kinetik enerjisinin, deniz tabanına yerleştirilen türbinler aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülmesi akıntı enerjisi olarak tanımlanır.

Okyanus Enerjisi
Derin okyanus sularıyla güneşin ısıttığı yüzey suyu arasındaki sıcaklık farkını kullanarak elektrik üretmeyi hedefler. Tahminlere göre, okyanuslardan gelen güneş enerjisinin yüzde 0.1’inden azı, ABD’nin günlük enerji tüketiminin 20 katından fazlasını sağlayabilir.

Neden Yenilenebilir Enerji?
Bir noktada bir ülkenin bağımsızlığı artık kendi enerjisini karşılayabilme potansiyeli ile belirlenmektedir.
Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4-5 oranında artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir.
En iyimser tahminlerde bile en geç 2030 yılında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı öngörülmektedir. Kömür için şu anki rezervlerle yaklaşık 80-100 yıl ,doğalgaz içinse yine yaklaşık 100-120 yıllık bir kullanım süresi tahmin edilmektedir.

Neden Yenilenebilir Enerji?
Fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklığını da son bin yılın en yüksek değerlerine ulaştırmış, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel / fırtına gibi doğal afetlerin gözle görülür biçimde artmasına sebep olmuştur.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Bir başka deyişle, yenilenebilir enerji kaynakları, ulaşılabilirlik (Accessibility), mevcudiyet (Availability), kabul edilebilirlik (Acceptability) özelliklerinin hepsini taşımaktadırlar.

Neden Yenilenebilir Enerji?
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2002 tarihli raporunda, küresel enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %13.8 olarak belirtilmektedir.
Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar, % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.
Bu rakamdan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanının oldukça sınırlı olduğu sonucuna ulaşılsa da, 20-30 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemlerinin giderek artacağı tahmin edilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!